Arkána jména

1, „b“=>2, „c“=>3, „d“=>4, „e“=>5, „f“=>6, „g“=>7, „h“=>8, „i“=>9, „j“=>1 ,“k“=>2, „l“=>3, „m“=>4, „n“=>5, „o“=>6, „p“=>7, „q“=>8, „r“=>9, „s“=>1, „t“=>2, „u“=>3, „v“=>4, „w“=>5, „x“=>6, „y“=>7, „z“=>8);

var $prevodni_tabulka = Array(
‚ä’=>’a‘, ‚Ä’=>’A‘, ‚á’=>’a‘, ‚Á’=>’A‘, ‚à’=>’a‘, ‚À’=>’A‘, ‚ã’=>’a‘, ‚Ã’=>’A‘,
‚â’=>’a‘, ‚Â’=>’A‘, ‚č’=>’c‘, ‚Č’=>’C‘, ‚ć’=>’c‘, ‚Ć’=>’C‘, ‚ď’=>’d‘, ‚Ď’=>’D‘,
‚ě’=>’e‘, ‚Ě’=>’E‘, ‚é’=>’e‘, ‚É’=>’E‘, ‚ë’=>’e‘, ‚Ë’=>’E‘, ‚è’=>’e‘, ‚È’=>’E‘,
‚ê’=>’e‘, ‚Ê’=>’E‘, ‚í’=>’i‘, ‚Í’=>’I‘, ‚ï’=>’i‘, ‚Ï’=>’I‘, ‚ì’=>’i‘, ‚Ì’=>’I‘,
‚î’=>’i‘, ‚Î’=>’I‘, ‚ľ’=>’l‘, ‚Ľ’=>’L‘, ‚ĺ’=>’l‘, ‚Ĺ’=>’L‘, ‚ń’=>’n‘, ‚Ń’=>’N‘,
‚ň’=>’n‘, ‚Ň’=>’N‘, ‚ñ’=>’n‘, ‚Ñ’=>’N‘, ‚ó’=>’o‘, ‚Ó’=>’O‘, ‚ö’=>’o‘, ‚Ö’=>’O‘,
‚ô’=>’o‘, ‚Ô’=>’O‘, ‚ò’=>’o‘, ‚Ò’=>’O‘, ‚õ’=>’o‘, ‚Õ’=>’O‘, ‚ő’=>’o‘, ‚Ő’=>’O‘,
‚ř’=>’r‘, ‚Ř’=>’R‘, ‚ŕ’=>’r‘, ‚Ŕ’=>’R‘, ‚š’=>’s‘, ‚Š’=>’S‘, ‚ś’=>’s‘, ‚Ś’=>’S‘,
‚ť’=>’t‘, ‚Ť’=>’T‘, ‚ú’=>’u‘, ‚Ú’=>’U‘, ‚ů’=>’u‘, ‚Ů’=>’U‘, ‚ü’=>’u‘, ‚Ü’=>’U‘,
‚ù’=>’u‘, ‚Ù’=>’U‘, ‚ũ’=>’u‘, ‚Ũ’=>’U‘, ‚û’=>’u‘, ‚Û’=>’U‘, ‚ý’=>’y‘, ‚Ý’=>’Y‘,
‚ž’=>’z‘, ‚Ž’=>’Z‘, ‚ź’=>’z‘, ‚Ź’=>’Z‘
);

var $karty = array(„“,“Mág“,“Velekněžka“,“Císařovna“,“Císař“,“Velekněz“,“Milenci“,“Vůz“,“Síla“,“Poustevník“,“Kolo štěstí“,“Spravedlnost“,“Viselec“,“Smrt“,“Mírnost“,“Ďábel“,“Věž“,“Hvězda“,“Měsíc“,“Slunce“,“Poslední soud“,“Svět“,“Blázen“);

var $vysledky = array(„“,“Jméno odhaluje nejen aktivitu, ale i jisté sklony k rozptýlenosti. Svou přehnanou snahou stihnout vícero náročných úkolů najednou drobí svou sílu a to ho oslabuje. Navzdory tomu je jeho nositel přející a oblíbený člověk.“
,“Jméno naznačuje jistou uzavřenost, která může u někoho vyvolávat dojem až chladného člověka. Dokáže spojovat protiklady a i když mu přátelství a přívětivost nejsou cizí, nevěnuje svou náklonnost každému.“
,“Ztělesňuje vyrovnanost a rozvahu. V nitru si nese naději, vnitřní rovnováhu. Má tvůrčí myšlení, které dokáže úspěšně uskutečňovat. Ovšem za zdánlivým klidem se skrývá velké odhodlání.“
,“Nositel jména dává najevo klid a pohodu. Je sebejistý a nechybí mu odvaha ani schopnost prosadit se. Má smysl pro praktické záležitosti. Ty pak následně řeší za pomoci své inteligence a s klidem.“
,“Jméno skrývá velký smysl pro logické myšlení a úvahu. Skrývá v sobě i silný citový základ. Svému okolí dokáže dát najevo jak svou náklonnost, tak i laskavost.“
,“Jméno se součtem tohoto čísla má silné sklony k citovým prožitkům. Dotyčný člověk v případě potřeby umí vyjít vstříc ostatním, kteří ho potřebují. Když je potřebné dokáže se obětovat pro ostatní. Ve svém nitru si nese lásku ke všemu krásnému.“
,“Nositel tohoto jména odvážně míří ke svým cílům a dokáže spojovat případné protiklady. Dokáže dávat najevo své city. Někdy zaujímá až přehnaně ochranářský postoj k ostatní. Umí rychle jednat. Úspěšně se vyrovnává s překážkami, jež mu staví do cesty sám život.“
,“Jméno je vyjádřením smyslu pro kázeň a přesnost. Dokáže se docela dobře ovládat, ale někdy vystupuje až přehnaně přísně. Na své okolí působí přirozenou autoritou. Dokáže odhadnout situaci.“
,“Jméno, jehož číselným vyjádřením je devítka hovoří o člověku, pro kterého je důležitá pravda. Hledá jak pravdu o sobě samém tak i na otázky, které se před něho staví. Je obohacen vnitřní moudrostí, proto se jeho nositel jeví jako moudrý a pozorný člověk.“
,“Toto jméno je obrazem logické úvahy. Vnitřním zrakem dokáže rozpoznat příznivý okamžik a zaujmout rozumné stanovisko. Což mu umožňuje vést poměrně vyrovnaný život. Uvědomuje si, že veškeré události v životě jsou pomíjivé. Věří ve svůj vývoj a šťastné změny.“
,“Nositel jména dokáže udržet své vnitřní síly v rovnováze. K životním zkouškám má pozitivní přistup s vůlí zvítězit. Pokud věří, že je v právu, dokáže zvládat situaci. Má schopnost jasné a správné úvahy, což mu ve většině případů přináší štěstí.“
,“Jméno naznačuje váhavost, nerozhodnost a nejistotu. Dokáže se poučit z minulých zkušeností a zamyslet se nad sebou následně se přizpůsobit okolnostem. Poněkud těžkopádně se pouští do něčeho nového. Musí nejdříve získat určitý odstup, než se odváží a vykročí.“
,“Tento jedinec je poněkud nejistý ve svých citech i přesto, že touží změnit myšlení a zvyky. S ohledem na své zkušenosti a po pečlivém zvážení případných změn se dokáže oprostit od toho starého a pustit se do něčeho nového.“
,“Jméno je vyjádřením střídmosti a zdrženlivosti. Jeho nositel poměrně úspěšně rozpozná klady a zápory. Dokáže rozvažovat o dané situaci a následně pak jednat s rozmyslem. Vyznačuje se trpělivostí s notnou dávkou životní energie.“
,“Jméno naznačuje dost výraznou individualitu. Převážně jedná podle své vlastní vůle a necítí potřebu své jednání vysvětlovat ani zdůvodňovat. Jedinec je činorodý a všestranný, ale o své okolí se příliš nezajímá. Bojovat a vítězit mu je vlastní, ale měl by si uvědomit, že okolnosti se mohou změnit v jeho neprospěch.“
,“Jméno s vyjádřené tímto číslem je poznamenáno touhou ovládat. Svou ctižádostí a silnou vůlí po své seberealizaci a následné využití zkušeností ve svůj prospěch. Tyto vlastnosti jeho okolí přijímá negativně a mohou vést k neúspěchu.“
,“Jméno naznačuje klidnou vnitřní sílu a cit pro rovnováhu. Jedinec dokáže rozpoznat širší souvislosti. Má v sobě zakořeněné mravní zásady nebo fyzickou přitažlivost, kterou zaujme své okolí. Má sebedůvěru a jeho vystupování působí lehce a přirozeně.“
,“Nositel tohoto čísla má silnou představivost. V důsledku těchto vnitřních obrazů si následně stavět vzdušné zámky. Tyto představy se sice mohou podobat skutečnosti, ale je zde hrozba, že v důsledku ho povedou k přeludům. Držte se raději skutečnosti a podle dané situace si uvědomte své skutečné naděje, přání a obavy.“
,“Nositel tohoto jména se dokáže radovat ze životních maličkostí. Je schopen hlubokých citů. Dokáže využít svůj vnitřní potenciál a prozářit tak své okolí podobně jako sluníčko. Mezi jeho přednosti patří i laskavost a obětavost.“
,“Jméno odráží neustálou snahu po sebezdokonalování za pomoci vlastní inteligence stejně tak jako duševní schopnosti. Dokáže plně odhadnout a zhodnotit svou vlastní duševní i fyzickou sílu. V pohledu na svou osobu nepropadá žádné iluzi, ale drží se skutečnosti.“
,“Jméno symbolizuje klidnou a harmonickou osobu. Dokáže se ovládat. Ve větší míře se věnuje i rozvoji své osobnosti. Nositel tohoto jména má bohatou fantazii, která ho i inspiruje. Má radost ze života.“
,“Nositel jména s dvaadvacítkou se vyznačuje bezstarostným přístupem ke každodenním událostem. Proto je ochoten i více riskovat v případě jakýchkoliv změn. Důvěřuje svému vnitřnímu hlasu, svým instinktům.“);

public $jmeno;
// constructor
function __construct($jmeno)
{ // BEGIN constructor

$text = strtolower($jmeno);
$this->jmeno = strtr(strtolower($text), $this->prevodni_tabulka);

} // END constructor

function vratCislo()
{
$kod=““;
$pole = str_split($this->jmeno);
foreach ($pole as $klic=>$pismeno) {

foreach ($this->tabulka as $key=>$value) {
if($pismeno==$key)
{ $kod.=$value; }
}

}
return $kod;
}

function soucetCisel($cislav)
{
$cisla = str_split($cislav);
$soucet=0;
foreach ($cisla as $key=>$value) {
$soucet+=$value;
}
return $soucet;
}

function dejVykladJmenem()
{

$soucet = $this->vratCislo();
while($soucet>22){
$soucet = $this->soucetCisel($soucet);
}

return „

$soucet – „.$this->karty[$soucet].“

„.$this->vysledky[$soucet].“

„;
}

}

if($_POST[„jmeno“])
{
$vyklad = new VykladTarotu($_POST[„jmeno“]);
echo $vyklad->dejVykladJmenem();
unset($_POST[„jmeno“]);
echo „<= zpět„;
}
else{

?>

Výpočtem Arkány jména vám konečná součtová karta poodhalí základní charakteristiku vaší osobnosti. Toto číslo v sobě skrývá i to, jak vás ovlivnila vaše rodina.

Číslo získáme převodem písmen na číslice a jejich součtem, ale nemusíte nic počítat.

V našem vytvořeném prográmku na stránce stačí zadat jen jméno a číst.

Vaše jméno