Arkána příjmení

1, „b“=>2, „c“=>3, „d“=>4, „e“=>5, „f“=>6, „g“=>7, „h“=>8, „i“=>9, „j“=>1 ,“k“=>2, „l“=>3, „m“=>4, „n“=>5, „o“=>6, „p“=>7, „q“=>8, „r“=>9, „s“=>1, „t“=>2, „u“=>3, „v“=>4, „w“=>5, „x“=>6, „y“=>7, „z“=>8);

var $prevodni_tabulka = Array(
‚ä’=>’a‘, ‚Ä’=>’A‘, ‚á’=>’a‘, ‚Á’=>’A‘, ‚à’=>’a‘, ‚À’=>’A‘, ‚ã’=>’a‘, ‚Ã’=>’A‘,
‚â’=>’a‘, ‚Â’=>’A‘, ‚č’=>’c‘, ‚Č’=>’C‘, ‚ć’=>’c‘, ‚Ć’=>’C‘, ‚ď’=>’d‘, ‚Ď’=>’D‘,
‚ě’=>’e‘, ‚Ě’=>’E‘, ‚é’=>’e‘, ‚É’=>’E‘, ‚ë’=>’e‘, ‚Ë’=>’E‘, ‚è’=>’e‘, ‚È’=>’E‘,
‚ê’=>’e‘, ‚Ê’=>’E‘, ‚í’=>’i‘, ‚Í’=>’I‘, ‚ï’=>’i‘, ‚Ï’=>’I‘, ‚ì’=>’i‘, ‚Ì’=>’I‘,
‚î’=>’i‘, ‚Î’=>’I‘, ‚ľ’=>’l‘, ‚Ľ’=>’L‘, ‚ĺ’=>’l‘, ‚Ĺ’=>’L‘, ‚ń’=>’n‘, ‚Ń’=>’N‘,
‚ň’=>’n‘, ‚Ň’=>’N‘, ‚ñ’=>’n‘, ‚Ñ’=>’N‘, ‚ó’=>’o‘, ‚Ó’=>’O‘, ‚ö’=>’o‘, ‚Ö’=>’O‘,
‚ô’=>’o‘, ‚Ô’=>’O‘, ‚ò’=>’o‘, ‚Ò’=>’O‘, ‚õ’=>’o‘, ‚Õ’=>’O‘, ‚ő’=>’o‘, ‚Ő’=>’O‘,
‚ř’=>’r‘, ‚Ř’=>’R‘, ‚ŕ’=>’r‘, ‚Ŕ’=>’R‘, ‚š’=>’s‘, ‚Š’=>’S‘, ‚ś’=>’s‘, ‚Ś’=>’S‘,
‚ť’=>’t‘, ‚Ť’=>’T‘, ‚ú’=>’u‘, ‚Ú’=>’U‘, ‚ů’=>’u‘, ‚Ů’=>’U‘, ‚ü’=>’u‘, ‚Ü’=>’U‘,
‚ù’=>’u‘, ‚Ù’=>’U‘, ‚ũ’=>’u‘, ‚Ũ’=>’U‘, ‚û’=>’u‘, ‚Û’=>’U‘, ‚ý’=>’y‘, ‚Ý’=>’Y‘,
‚ž’=>’z‘, ‚Ž’=>’Z‘, ‚ź’=>’z‘, ‚Ź’=>’Z‘
);

var $karty = array(„“,“Mág“,“Velekněžka“,“Císařovna“,“Císař“,“Velekněz“,“Milenci“,“Vůz“,“Síla“,“Poustevník“,“Kolo štěstí“,“Spravedlnost“,“Viselec“,“Smrt“,“Mírnost“,“Ďábel“,“Věž“,“Hvězda“,“Měsíc“,“Slunce“,“Poslední soud“,“Svět“,“Blázen“);

var $vysledky = array(„“,“To, co si v sobě nesete po vašich předcích, vám umožňuje zvládat každodenní starosti s určitou lehkostí a klidem. Zachováváte si duševní rovnováhu a sebeovládání za každé situace. O věcech a dění nejdříve přemýšlíte a pak teprve jednáte. Vaše představivost a sebedůvěra mohou vést k podnikání, ale je třeba v takovém případě zůstat ve střehu. Pozor na rozptýlenost až roztěkanost.“
,“Osoba s číslem tohoto příjmení nedává najevo bohatství, které v sobě skrývá. Je intuitivní a má pochopení. Její předností je schopnost zvažovat pro a proti a tyto vzájemné protiklady i úspěšně slučovat a to ve všem co podniká a řeší. Nesmí se ovšem dát ukolébat vlastním sebeuspokojením, ale naopak svůj potenciál využit při koncepci nových, prospěšných myšlenek a plánů.“
,“Předkové Vám dali do vínku osobní soulad a vyrovnanost. Tato duševní jednota a tvůrčí představivost Vám dovolují čerpat to pozitivní ze setkání s lidmi s podobnými či opačnými názory. I když ve vaší povaze převládají vášně, dokážete je za pomoci své vnitřní síly zvládat. Nenechte se ukolébat k vlastní pasivitě, naopak snažte se využít svých schopností k osobnímu růstu.“
,“Toto Arkánum vám dává do vínku dar vyrovnanosti, inteligence a dobré zdraví. Máte v sobě i potřebnou intuici, která dokáže zmírnit prvotní nadšení a vaše jednání ovládne rovnováha a opatrnost. Vyvarujte se příliš silných emocí, které zvedají krevní tlak. Pokuste se občas překročit rámec každodenních starostí.“
,“Jedinec s číslem této karty má pozoruhodnou schopnost pochybovat o každé pravdě. Proto hledá řešení, jež by zmírnila složité problémy nejen jemu, ale i lidem v jeho blízkém okolí. Za pomoci logického myšlení a citlivého vnímání dokáže zmírnit i své občasné výstřelky spontánnosti a zbrklosti. Dotyčný by měl tyto své schopnosti pěstovat, rozvíjet a hojně využívat.“
,“Po předcích jste zdědili povahu, toužící po citech a lásce. Je vám pravděpodobně vlastní i citlivost, oddanost a obětavost. Ovšem láska hraje ve vašem jednání a tužbách podstatnou roli. Nutná rozhodnutí, jednání a zvládání životních situací není řízeno rozumem, ale je ovlivněno z velké části právě tímto citem. Pokud to situace vyžaduje, neberte přílišné ohledy na to, co cítíte, ale čelte jim silou vůle a uplatněte své schopností logicky uvažovat.“
,“Číslo této Arkány naznačuje, že jste po předcích zdědili lásku k cestování, touhu po pohybu ale i schopnost duševního vývoje. Váš charakter tak může být vybaven i tvůrčí schopností, činorodostí. Dokážete své plány a myšlenky postupně realizovat. Na své životní cestě dokážete překonávat případné překážky a udržet si tak potřebnou sebedůvěru.“
,“Máte po předcích schopnost neobvykle jasně uvažovat a udělat si tak následně správný úsudek. Dokážete zhodnotit problémy, které jsou vám případně předloženy a rychle řešit vzniklé situace. Dokážete ocenit význam každého jednání, máte pochopení a dokážete soucítit s lidmi.“
,“Předkové vám dali do vínku moudrost a opatrnost, ale ne bojácnost. Váš úsudek vede logika a pečlivě zvažujete všechna pro a proti. Máte zvídavého ducha a přísně hodnotíte své osobní kvality. Pozor, určitá nerozhodnost a sklony k přehnaným obavám a opatrnosti by mohly brzdit Vaše schopnosti iniciativně jednat.“
,“Po předcích v sobě máte zakořeněnou rozhodnost a dokážete si svobodně zvolit svou životní cestu. Při rozhodování a udávání směru je nápomocen i váš vyvážený úsudek a logické myšlení. Jste schopni čelit změnám a protichůdným událostem, které vám život připraví. Berte si z událostí i poučení, což později zmírní případné negativní aspekty vaší osobnosti. Je třeba, abyste se vraceli do minulosti, hodnotila své jednání a to i v případě, že při tom budete nuceni překonávat pocit hořkosti a vrtkavosti osudu.“
,“Tato Arkána naznačuje, že jste po předcích zdědili sebeovládání a silnou vůli, kterou dokážete projevovat nenásilnou formou. Dokážete hravě odlišit pravdu od lži, užitečné od zbytečného, podstatné od podružného. Sílu a vyrovnanost čerpáte z laskavosti a citlivosti. Své jednání podřizujete především kontrole rozumu.“
,“Po předcích jste zdědili sklony k obětem, sebezapření a odevzdání se v očekávání nějaké nové životní situace. Získané zkušenosti vás vedou k opatrnosti a vaše jednání nebývá unáhlené a nepromyšlené. Touha po nových prožitcích však bude těžko uskutečnitelná, brání tomu dědičná váhavost a nerozhodnost, ale pokud v sobě najdete trochu výbušnosti, bude to vás a vaši budoucnost přínosné a i přesto z vás nebude žádný velký bojovník.“
,“Podle výkladu čísla této Arkány jste zdědili po předcích vlastní smysl pro nové podněty, činorodost a směřování vpřed. Dokážete se zbavit myšlenek a i věcí, jež považujete za zastaralé a překonané. Jejich pozitivní přínos si však ponecháte stejně tak jako zkušenosti získané jejich prostřednictvím.“
,“Po předcích jste zdědili trpělivost a velkou přizpůsobivost okolnostem. Dokážete se nasměrovat rozvaze a jste otevřeni i novým myšlenkám. Díky smířlivosti dokážete pravděpodobně dospět i v obchodních záležitostech. Obvykle úspěch korunuje skoro každou vaši iniciativu. V citové oblasti vám bude vyhovovat partner s podobnými sklony.“
,“Arkána příjmení s tímto číslem naznačuje, že jste po předcích zdědili především silnou vůli. Díky ní máte také vliv na ostatní. Dovoluje vám i energicky reagovat na události a vzít tak osud do vlastních rukou, avšak v negativním i pozitivním směru. O vašem úspěchu či marné snaze se prosadit pak rozhodnou další povahové rysy každého jednotlivce.“
,“Po předcích jste zdědili vytrvalost, upřímnost, oddanost, odvahu, vášeň v lásce. Na druhé straně i negativní aspekty jako hlubokou nedůvěru a pochybnost o svém jednání. Z událostí si dokážete vzít ponaučení a zkušenosti, ty pak uplatníte později. V budoucnu se držte reality každodenního života, vyhnete se tím nejen zklamání, ale i zbytečným iluzím a možná i neúspěchu. Měli byste se naučit i ovládat i případnou přehnanou činorodost a touhu panovat.“
,“Předkové vám zanechali sílu, vřelost, umění si utřídit myšlenky i velký zdroj inspirace. Harmonii, která vládne ve vašem nitru, přináší útěchu, naději a klid i pro okolí. Síla a vřelost se však může projevit i nečekaně, musíte se proto naučit s nimi zacházet.“
,“Arkána příjmení s tímto číslem naznačuje, že jste po předcích zdědili dovednost ovládat svou tvůrčí sílu a schopnost snít. Jste zároveň i opatrní při svém jednání. Na své schopnosti však musíte dávat pozor, neboť touha po úniku z hmotného světa lidských starostí by vás mohla zavést hluboko do světa iluzí a chimér a tak vzdálit od reality.“
,“Předkové Vám zanechali psychickou sílu a celistvost, citlivost, laskavost, skromnost. Svá jednání a postoje dokážete pečlivě zvažovat a promýšlet. Toto promyšlené jednání vám případně může dopomoci k úspěchu.“
,“Číslo této karty Arkány naznačuje, že jste po předcích zdědili vyrovnanost, zdraví i smysl pro konkrétní řešení problémů i situace. Dokážete zkoumat své činy i city, posuzovat je a správně hodnotit. Ovšem hrozí, že tyto v podstatě pozitivní sklony převládnou natolik, že vám budou bránit jednat a přimějí vás k nečinnosti.“
,“Po předcích jste zdědili duševní i psychickou vyrovnanost, sebeovládání a touhu po dokonalosti. Díky ní pak máte velkou šanci na úspěšné završení svých plánů a snah. Dokážete milovat i přesto, že vaše city nejsou opětovány a být tak nezištně štědrý. Možná právě to vás zavede až k dokonalosti.“
,“Od předků jste dostali do vínku nezištného ducha a inteligenci. Nezatěžujete se přespříliš každodenními hloupostmi a vydáváte se vlastní cestou hledání a poznání.“);

public $jmeno;
// constructor
function __construct($jmeno)
{ // BEGIN constructor

$text = strtolower($jmeno);
$this->jmeno = strtr(strtolower($text), $this->prevodni_tabulka);

} // END constructor

function vratCislo()
{
$kod=““;
$pole = str_split($this->jmeno);
foreach ($pole as $klic=>$pismeno) {

foreach ($this->tabulka as $key=>$value) {
if($pismeno==$key)
{ $kod.=$value; }
}

}
return $kod;
}

function soucetCisel($cislav)
{
$cisla = str_split($cislav);
$soucet=0;
foreach ($cisla as $key=>$value) {
$soucet+=$value;
}
return $soucet;
}

function dejVykladJmenem()
{

$soucet = $this->vratCislo();
while($soucet>22){
$soucet = $this->soucetCisel($soucet);
}

return „

$soucet – „.$this->karty[$soucet].“

„.$this->vysledky[$soucet].“

„;
}

}

if($_POST[„jmeno“])
{
$vyklad = new VykladTarotu($_POST[„jmeno“]);
echo $vyklad->dejVykladJmenem();
unset($_POST[„jmeno“]);
echo „<= zpět„;
}
else{

?>

Výpočet Arkány příjmení vám konečná součtová karta poodhalí to, co jste zdědili po předcích a případně poradí, jak své vlohy zužitkovat k vlastnímu prospěchu.

Číslo získáme převodem písmen na číslice a jejich součtem, ale nemusíte nic počítat.

V našem vytvořeném prográmku na stránce stačí zadat jen příjmení a číst.

Vdané ženy zadají své dívčí příjmení.

Vaše příjmení