Peníze a práce

Klientka byla delší dobu bez zaměstnání. Z karetního výkladu chtěla vědět, zda se v budoucnu něco změní. Co pro to má případně sama udělat.

Pro získání odpovědi na její otázku jsem zvolila výkladový vzor

„Tajemství Velekněžky“

Devět karet při výkladu vytvoří v rysech podobný obrazec kartě Velekněžka a jsou vykládány následovně:

1+2 Křížící se karty ve střední části výkladu a zastupují dva hlavní impulzy. Ty se mohou navzájem posilovat nebo si překážet.

Tři poháry
Výchozí karta ukazuje příznivý a tedy pro klientku potěšitelný vývoj.
Císařovna
Na obrázku karty vidíme úrodné pole. Tato karta ve svém výkladu slibuje bohaté změny, nový vývoj a možnost růstu.

4, 3 a 5 Horní trojice karet představuje měsíční fáze její koruny. Nastiňují to, co klientce může v pracovní oblasti pomoci, co na to má vliv.

Spravedlnost
Tato středová karta v trojici zdůrazňuje potřebu moudrého a férového jednání. Přivlastnit si schopnost jasného úsudku a objektivního poznání.
Pět mečů
Zpočátku v zájmu kladného vývoje se má klientka připravit na možná až nepříjemnou konfrontaci. Bude nucena prokázat své vlastní schopnosti. Tuto bouřlivou atmosféru symbolizuje bouřka na obloze. Postava v popředí jasně hovoří o zvládnutém boji.
Císař
Císař umí nejlépe ze všech karet využít množství možností, které naznačuje karta „Císařovna“. Klientka bude nucena prezentovat jasné koncepty a prokázat důslednost a pracovitost. Získá možnost slibného růstu v pracovní sféře a svou pevností a sebekázní si pro budoucnost pojistí i to čeho dosáhne.

6 Černý sloup symbolizuje to, co je pro nás prozatím skryto, nebo to jen tušíme.

Síla
Klientka si prozatím neuvědomuje svou vlastní vnitřní sílu, kterou má k dispozici a kterou bude třeba plně rozvinout v následujícím období a v zájmu kladného vývoje. S touto silou může zvládnout náročné období a konflikty, které naznačuje karta „Pět mečů“ i když to v současné době ještě nevidí nebo tomu nemůže věřit.

7 Bílý sloup po levici vyjeví to co je ve světle, co je tedy poznáno.

Slunce
Jasně naznačuje, že čas je pro klientku příznivý. Pokud ovšem prokáže aktivitu, podnikavost bude mít možnost s potěšením vykonávat pracovní úkoly a pouštět se do nových plánů, vlastní seberealizace spojené s profesním růstem.

8 Karta na tomto místě zastupuje bárku u nohou Velekněžky, jde o spodní kartu výkladu. Ukazuje nám, kam vede cesta, blízký vývoj. V časovém horizontu se jedná podle mé zkušenosti přibližně o tři až čtyři měsíce. Musím podotknout, že některé karty mohou tento údaj prodloužit nebo naopak zkrátit.

Šest pohárů
Další krok, který má klientka udělat je zavzpomínat na předchozí zkušenosti, které v pracovní oblasti získala a které během pobytu v zahraničí pozapomněla. Projít si to, co si v souvislosti s pracovním růstem a vlastní kvalifikací plánovala a co pro pozitivní vývoj udělala. Zda je ochotná projevit vlastnosti, o kterých hovoří karta „Císař“.

9 Karta na tomto místě je pro nás i při samotném výkladu stále skryta. Teprve když všechny karty podrobíme výkladu, můžeme ji odkrýt. Jde-li o kartu trumfovou, kartu Velké Arkány, odhaluje tím Velekněžka své tajemství a kartu vyložíme otevřenou. Tato karta nám pak říká něco o hlubších motivech, co může pomoci, co udělat, jak případně ještě postupovat.
Nejde-li o trumfovou kartu, necháme ji zakrytou a pro výklad nemá žádný význam. Velekněžka své tajemství nevyjevila. Všechny ostatní karty si svou platnost ve výkladu ponechávají.

Kolo Osudu
Soudě podle výkladu této karty má klientka velkou naději, že v budoucím období což je kolem jednoho roku dojde k příznivému vývoji. Má ty nejlepší vyhlídky, že zvládne veškeré kroky, jež jsou spojené s pracovní oblastí a to spolu s příležitostí nového zaměstnáním kdy bude nucena prokázat své schopnosti a talent.
Po období kdy se cítila dole, nastane, soudě podle výkladu této karty fáze vzestupu. Tak jak se otáčí kolo života „Jednou jsme dole a podruhé nahoře“.

Součtem všech čísel karetního vyložení a jejich redukcí získáme kartu, která nám dává doplňkovou informaci.
Kvintesence:
Klientka je tím potvrzením vyzývána, aby sloučil případné protiklady a postupovala s klidem. Kvintesence karty „Mírnost“. Jednat odvážně a vydržet, ale vyhnout se sebepřeceňování. Důvěřovat tomu, že brzy rozpozná smysl veškerého dění „Velekněz“.

Celkový přehled
Množství karet Velké Arkány odráží jak je tato oblast pro dotyčnou důležitá. Současně ukazuje příznivý vývoj a možnost osobního růstu. Možnost konfliktů, které naznačuje karta „Pět mečů“ není vzhledem k síle ostatních karet nebezpečná. Kartou „Šest Pohárů“ se ovšem otvírá otázka, zda klientka vůbec půjde cestou, kterou ji naznačil karetní výklad.
V každém případě se klientka může spolehnout, že udělá pořádný krok kupředu.

Karty nám mohou pomoci při určitém objasnění vztahu a ukázat co můžeme v budoucnu případně i očekávat, poradit jak se zachovat. Jejich výklad ale není stoprocentní. To prvotní rozhodnutí za nás karty neudělají, to leží jen na nás samotných.